Självklart måste vi alla ta vårt ansvar om miljön!

Vi på Uniglobe AR Resebyråer värnar om miljön och bedriver vår verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Detta gör vi genom att samarbeta aktivt med miljötänkande företag både inom Sverige och internationellt, samt genom att ställa miljökrav på våra leverantörer.

Uniglobe AR Resebyråers klara ambition är att alltid hitta och rekommendera de bästa lösningarna och alternativen för våra resenärer. Det är vår mission att ge våra kunder nytta av vår långa och samlade erfarenhet av resor, boende och möten. Men arbetet ska också präglas av att informera om vilka alternativ som följer en hållbar utveckling.

Att driva miljöpolicy i en verksamhet där vi är helt beroende av att kombinera våra kunders önskemål med externa leverantörsparter är inte alltid lätt – men inte heller omöjligt! Däri ligger vår utmaning.

Vår tro på framtiden bygger på lika delar hållbar handlingskraft som omtanke om våra kunder och andra människor i vår omgivning. Vi vet att det är möjligt att minska koldioxidutsläpp och att värna om miljön – även med enkla medel. Och vi anser att tillgänglighet och information är en förutsättning.

Om världens resmål ska finnas kvar för kommande generationer måste vi medverka till att öka resandets och turismens positiva effekter – och givetvis minska de negativa.

Uniglobe AR Resebyråer vill vara med och leda utvecklingen inom resebranschen i syfte att erbjuda miljöanpassade alternativ till våra kunder och resenärer.

Övergripande miljöpolicy

Uniglobe AR Resebyråer ska delta i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att vår miljöpåverkan skall vara minsta möjliga.

Detta skall vi uppnå genom att:

 • Vi har redan kommit långt i utvecklingen med elektroniska biljetter och e-faktura. Vi kan idag erbjuda samtliga våra kunder ett antal olika e-fakturalösningar.
 • Vi samarbetar med världens miljövänligaste flyg- och hyrbilsföretag.
 • Vi använder vindkraft och förnyelsebara energikällor.
 • Vi informerar våra resenärer om hur vi gemensamt kan minska miljöpåverkan vid resan.
 • Alla våra resenärer har möjlighet att klimatkompensera sin resa via Greenseat.
 • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.
 • Genom att ständigt hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, miljökrav och miljötänkande.
 • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra resor och transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel.
 • En levande miljödialog ska vara en naturlig del av vardagsarbetet och miljö är integrerat i all kompetensutveckling.
 • Löpande ska miljöansvarig genomföra olika typer av informationsinsatser där medarbetarna uppmanas att släcka onödig belysning, stänga av datorskärmar och spara på papper.
 • Uniglobe AR Resebyråer ska vara en aktiv arbetsgivare genom att lyfta fram miljöfrågornas betydelse som en viktig del i verksamhetens värdegrund.
 • Det är för oss en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga nationella och internationella regler och krav.
 • Hänsyn till miljö ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i alla viktiga beslut.
 • Klimatpåverkan är en av resebranschens viktigaste miljöfrågor och ska prioriteras i våra beslut och aktiviteter.
 • Vi ska energieffektivisera vår verksamhet och styra verksamheten mot en hållbar användning av resurser.
 • Uniglobe AR Resebyråers personal ska alla vara delaktiga i företagets miljöarbete och vara väl förtrogna med den relevanta lagstiftningen och miljöutvecklingen inom branschen.
 • Vi ska bedöma och hantera verksamhetens miljörisker på ett systematiskt sätt.
 • Övervägande delen av intern kommunikation och information ska distribueras och tillhandahållas elektroniskt.

Intern miljöutbildning

De senaste åren har vi haft både större och mindre miljöutbildningar av personalen. Samtliga medarbetare har tillgång till information och utbildningsmaterial på vårt intranät. Vi gör också regelbundna interna informationskampanjer kring miljöfrågor.

Alla medarbetare har ansvar för att bidra till en förbättrad miljösituation. Styrelsen ansvarar för att alla medarbetare får nödvändig utbildning.

Nya medarbetare får information om verksamhetens miljövision och mål, samt grundläggande miljökunskap i samband med att de introduceras i verksamheten.

Tillsammans kan vi göra nytta!

Uniglobe AR Resebyråer arbetar med att ständigt förbättra kvaliteten i förhållande till miljön, på de tjänster och produkter som vi levererar.

Vi tar miljöhänsyn vid leverantörsbedömningar. Vår inriktning är att verka för en minskning av våra tjänsters miljöbelastning. Detta görs genom att ta reda på våra leverantörers miljöprestanda för att informera våra kunder om bättre miljövänliga alternativ – i första hand avseender resor och boende.

Vi försöker också bidra till att minska koldioxidutsläpp genom att uppmana våra kunder att välja miljövänliga resealternativ när möjlighet finns. Dessutom ger vi alla våra resenärer möjlighet att klimatkompensera sina resor via Greenseat.

Vi har möjlighet att tillhandahålla resestatistik från våra kunders resor och redovisa resornas miljöpåverkan. Statistiken ger oss även möjlighet att tillsammans med våra kunder analysera och fatta strategiska beslut om hur resorna kan optimeras ur perspektiven totalkostnad, tid och miljöpåverkan.

Gör din resa klimatneutral

Uniglobe AR Resebyråer har en utvecklad miljöpolicy där vi strävar efter att göra allt vi kan för att minska negativ miljöpåverkan. Som ett led i detta kan vi tillhandahålla kvalificerad statistik som redovisar våra resenärers miljöpåverkan – bland annat CO2-faktorn som påverkar den omdebatterade växthuseffekten.

Möjligheten att kompensera sitt koldioxidutsläpp är en viktig del i Uniglobe AR Resebyråers miljöarbete för att hantera de utsläpp som inte kan hanteras på annat sätt med dagens teknik.

I ett samarbete med företaget Greenseat erbjuder vi miljömedvetna kunder möjligheten att klimatneutralisera sina reseinköp vid varje resa. Greenseat bedriver handel med utsläppsrätter och arbetar aktivt för att främja de klimatmål som länderna inom EU har satt upp.

Uniglobe AR Resebyråers miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke. För att kontinuerligt förbättra och utveckla miljöarbetet kommer Uniglobe AR Resebyråer att sätta upp mätbara mål och följa ett noggrant planlagt uppföljningsprogram.

Utöver vårt miljöarbete, anser vi även att det är mycket viktigt med socialt ansvar. Läs mer här om vårt och Uniglobe Internationals sociala ansvarstagande.